ابزار آشپزخانه

چاقو بیخسی پیرگه

370,000تومان410,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقو تیز کن

300,000تومان
1,300,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقو دسته فورج ژاپنی

325,000تومان435,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقو سر آشپز پیرگه

450,000تومان650,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقو قصابی پیرگه

1,100,000تومان1,200,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقو قصابی پیرگه

450,000تومان800,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقو قصابی سه میخ پیرگه

690,000تومان750,000تومان

دستگاه کباب ترکی

چاقو کباب ترکی لاتک

19,000,000تومان
1,000,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقومیوه آرایی پیرگه

700,000تومان
6,500,000تومان

ابزار آشپزخانه

مصقل چاقو

310,000تومان

ابزار آشپزخانه

مصقل رنگی چاقو

395,000تومان