ابزار آشپزخانه

چاقو بیخسی پیرگه

370,000تومان410,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقو دسته فورج ژاپنی

325,000تومان435,000تومان
1,000,000تومان

ابزار آشپزخانه

چاقومیوه آرایی پیرگه

700,000تومان
5,500,000تومان

ابزار آشپزخانه

مصقل چاقو

285,000تومان