لوازم رستوران

lazzeti ووگ

۴۶۸.۰۰۰تومان۶۱۳,۶۰۰.۰۰۰تومان

لوازم رستوران

lazzeti ووگ ژاپنی

۸۴۵.۰۰۰تومان

لوازم رستوران

ظرف کته پز

۳۷,۷۰۰.۰۰۰تومان۴۲,۹۰۰.۰۰۰تومان
۴,۵۰۰.۰۰۰تومان
۴,۵۰۰.۰۰۰تومان
۳,۵۰۰.۰۰۰تومان
۳,۵۰۰.۰۰۰تومان

لوازم رستوران

شو کیک ایستاده ۱۵۰

۱۴,۵۰۰.۰۰۰تومان

لوازم رستوران

شو کیک ایستاده ۱۲۰

۱۴,۵۰۰.۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰.۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲,۲۱۰.۰۰۰تومان۱۴,۳۵۰.۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰.۰۰۰تومان۱۲,۴۷۰.۰۰۰تومان
۱۱,۲۱۰.۰۰۰تومان۱۳,۳۵۰.۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰.۰۰۰تومان۱۴,۱۰۰.۰۰۰تومان

لوازم رستوران

یخچال فریزر استیل ۱۹۰

۱۴,۵۰۰.۰۰۰تومان۱۶,۷۶۰.۰۰۰تومان

لوازم رستوران

یخچال فریزر استیل ۱۵۰

۱۳,۵۰۰.۰۰۰تومان۱۵,۷۰۰.۰۰۰تومان

لوازم رستوران

یخچال فریزر استیل ۱۲۰

۱۲,۷۷۰.۰۰۰تومان۱۴,۸۲۰.۰۰۰تومان
۱۲,۵۰۰.۰۰۰تومان۱۴,۵۵۰.۰۰۰تومان